Opleidingsvorm 2

Voor wie?

Deze opleidingsvorm is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 13 jaar met:
- een verslag buitengewoon onderwijs type 2
- een verslag buitengewoon onderwijs type 9 (autisme en IQ boven de 60)

Per uitzondering, en mits toestemming van het CLB, kan je op 12-jarige leeftijd instappen.

Doelstelling

De nadruk ligt vooral op sociale vorming en arbeidsgeschiktmaking teneinde de integratie in het
(beschermd) leef– en arbeidsmilieu mogelijk te maken. We proberen de totale persoonlijkheid van de leerlingen te ontwikkelen uitgaande van hun mogelijkheden. De opleiding die we geven in onze school is gericht op de toekomst m.b.t. wonen, werken en vrije tijd. De school richt haar onderwijs zo in dat elke leerling evolueert naar zoveel mogelijk zelfstandigheid op het gebied van wonen. Ook richten we ons naar elke vorm van arbeid die binnen de mogelijkheden van elke individuele leerling ligt. Onze leerlingen krijgen ook de kans om kennis te maken met een brede waaier van vrije tijdsbesteding.

Werking

De Regenboog is een kleine school waar OV2-leerlingen zich geborgen voelen en graag naar school komen.
De doelstellingen die we willen bereiken worden per individuele leerling geselecteerd in overleg met alle betrokkenen en genoteerd in het individueel handelingsplan. Dit individueel handelingsplan vormt de basis van onze werking binnen OV2.
De kinesist - ergotherapeut, werkzaam op onze school, behandelt de leerlingen met sensomotorische problemen. Leerlingen met problemen op gebied van taal, lezen, schrijven en uitspraak worden bijgewerkt door de logopedist. Dit kan zowel individueel als klasondersteunend.

Structuur

De opleiding wordt opgesplitst in twee fasen.

  • Fase 1

- Aanleerfase binnen algemene sociale vorming (ASV) en basistechnieken (BT).
- Bijbrengen van verschillende vaardigheden op vlak van zelfredzaamheid.

  • Fase 2

De nadruk ligt op:
- Onderhouden en toepassen in de realiteit van de aangeleerde kennis en vaardigheden
binnen ASV.
- Arbeidsgeschiktmaking. Er wordt gezocht naar geschikte stageplaatsen rekening
houdend met de persoonlijke toekomstplanning van elke leerling.
- Bijbrengen van de verschillende vaardigheden binnen zelfredzaamheid.
In fase 2 werken we met doorstroomklassen en finaliteitklassen. De leerlingen van de
finaliteitklassen zitten in de eindfase van hun traject op school en worden voorbereid op
hun toekomstig dagelijks leven.

 

 

Bekijk het studieaanbod →