Autiwerking

Binnen onze school kiezen wij, zowel binnen opleidingsvorm 2 als binnen opleidingsvorm 3, bewust voor een geïntegreerde autiwerking. Onze uiteindelijke doelstelling is immers om al onze leerlingen, dus ook die met autisme (ASS), actief te laten deelnemen aan de huidige samenleving. Leerlingen klaar maken voor de diversiteit in de samenleving begint immers ook in de klas en op school. Door een geïntegreerde werking behouden onze leerlingen met ASS uit opleidingsvorm 3 ook de keuzevrijheid tussen de verschillende opleidingen.


Wij vinden voor al onze leerlingen duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid belangrijk. Algemeen ondersteunende maatregelen zijn dan ook:

 • Kleine klasgroepen, met zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten.
 • Georganiseerde speelplaatsmomenten met een activiteitenaanbod.
 • Mogelijkheid tot rustmomenten: binnen blijven tijdens de speeltijd, eten met een beperkt aantal leerlingen in de kleine eetzaal, …
 • Mogelijkheid tot time - out.
 • Aandacht voor sociale vaardigheden zowel in de klas als binnen het ruimere school-gebeuren.
 • Visualiseren van ruimtes, werk – en lesmateriaal.
 • Prikkelarme werkruimtes binnen opleidingsvorm 2.
 • Extra omkadering door logopedisten en kinesisten—ergotherapeuten die zowel individuele als klasgebonden ondersteuning bieden.
 • Kennismakingsdagen voor toekomstige leerlingen.

Individuele handelingsplanning is de basis van het buitengewoon onderwijs.
Voor leerlingen met ASS zal de autisme – werking, afhankelijk van hun noden, nog sterker doorgedreven worden. Voorbeelden van individueel ondersteunende maatregelen:

 • Individueel dagschema / weekschema
 • Individuele ondersteuning van de leerling
 • Aangepaste stagebegeleiding (individuele begeleiding op de werkvloer, problematiek toelichten aan stagementor,…)

Binnen deze individuele handelingsplanning vinden wij de stem van ouders en betrokken instanties erg belangrijk. Er is dan ook voldoende ruimte voor overleg met leerkrachten, leerlingbegeleiding en directie. Samen met de verschillende betrokkenen proberen we een antwoord te bieden op de extra hulpvragen van leerlingen met ASS.
Leerkrachten volgen bijscholingen over autisme en op school is er heel wat literatuur en werkmateriaal over autisme aanwezig.